Statut

STATUT STOWARZYSZENIA  „WEST”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Stowarzyszenia WEST, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
2.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
3.Stowarzyszenie obejmuje swoim obszarem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Stowarzyszenie może być członkiem instytucji międzynarodowych zrzeszających organizacje
o podobnych celach ideowych.
5.W działaniach Stowarzyszenia mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
6.Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
7.Podstawą działalności stowarzyszenia jest praca społeczna członków, ale ma ono prawo ich wynagradzać za wykonanie dzieła,wedle powszechnie obowiązujących taryf.
7a. Stowarzyszenie nie może:
a)udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,nazywanymi dalej osobami bliskimi;
b)przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c)wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
d)dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług odpodmiotów, w których uczestniczą
członkowie jej organów,pracownicy lub ich osoby bliskie.
8.Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników etatowych.

II.CELE STOWARZYSZENIA I FORMY REALIZACJI

Celami Stowarzyszenia są:
9.1.Budowanie aktywności społecznej wśród młodzieży;
9.2.Wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu;
9.3.Wspomaganie działań na rzecz rozwoju oświaty i kultury;
9.4.Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
9.5.Rozwijanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych;
9.6.Zapobieganie i zwalczanie niekorzystnych zjawisk społecznych, takich jak np.: bezrobocie, narkomania,
alkoholizm;
9.7.Wyszukiwanie i promocja talentów wśród młodzieży i studentów.
10.Cele swoje Stowarzyszenie realizuje prowadząc działalność nieodpłatną a także odpłatną pożytku publicznego poprzez:
10.1.Promocję i popularyzację idei demokratycznych;
10.2.Tworzenie i wspieranie programów badawczych mających dostarczy ćwiedzy na temat zjawisk społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele Stowarzyszenia;
10.3.Szkolenie specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji organizacji demokratycznych i samorządowych;
10.4.Organizowanie imprez, obozów, koncertów, seminariów, zjazdów,konferencji, wystaw, akcji
informacyjnych i propagandowych, itp.;
10.5.W współpracy międzynarodową z organizacjami prowadzącymi działalność o podobnym charakterze;
10.6.Działalność wydawniczą;
10.7.Inicjowanie i wspieranie aktywnej walki z patologiami społecznymi wśród młodzieży poprzez szeroką
ofertę imprez kulturalnych i sportowych.

III.CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

11.Członkiem Stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła 16 rok życia.
12.Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.
13.W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia w ciągu 14 dni.
14.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
14.1.Wystąpienia;
14.2.Wykluczenia;
14.3.Śmierci członka;
14.4.Skreślenia w przypadku uporczywego niepłacenia składek.
15.Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje poprzez złożenie pisemnej rezygnacji Zarządowi.
16.Członek Stowarzyszenia może być wykluczony ze Stowarzyszenia, gdy:
16.1.Uporczywie narusza postanowienia Statutu;
16.2.Poprzez swoje działania szkodzi interesom Stowarzyszenia;
16.3.Wstąpi do organizacji, której cele są w sposób oczywisty sprzeczne z celami Stowarzyszenia.
17.Wniosek o wykluczenie może być złożony do Komisji Rewizyjnej przez:
17.1.Co najmniej 5 członków Stowarzyszenia;
17.2.Zarząd Stowarzyszenia.
18.Od uchwały Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni.
19.Członkowi Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
19.1.Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
19.2.Prawo udziału w działaniach Stowarzyszenia;
19.3.Prawo udziału uczestnictwa w kształtowaniu programu Stowarzyszenia;
19.4.Prawo bezpośredniego zwracania się do władz Stowarzyszenia.
20.Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w swych prawach na okres 6 miesięcy, przez Zarząd za uporczywe niepłacenie składek po upływie tego czasu stosuje się przepis punktu 14.4.
21.Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
21.1 Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
21.2 Udziału w realizacji programu Stowarzyszenia;
21.3 Regularnego opłacania składek.

IV.WŁADZE

22.Władzami Stowarzyszenia są:
22.1.Walne Zgromadzenie;
22.2.Zarząd;
22.3.Komisja Rewizyjna.

IV.I.WALNE ZGROMADZENIE

23.Uczestnikami Walnego Zgromadzenia są wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Obrady Walnego Zgromadzenia są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej połowa członków Stowarzyszenia.
24.Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
25.Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
26.W następujących przypadkach Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie:
26.1.Z własnej inicjatywy;
26.2.Na wniosek ponad 1/3 członków Stowarzyszenia;
26.3.Na wniosek Komisji Rewizyjnej;
26.4.W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu.
27.Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, nie później niż 15 dni przed planowanym terminem. W przypadku punktów 26.2., 26.3., 26.4. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku lub rezygnacji.
28.Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje wybrane przez delegatów prezydium.
29.Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Zarząd w składzie:Prezes oraz od dwóch do czterech Wiceprezesów oraz 2-3 członków Komisji Rewizyjnej. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów, z tym, że przy wyborze członków Zarządu wymagana jest większość bezwzględna.
30.Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
31.Walne Zgromadzenie przyjmuje program Stowarzyszenia, stanowiska i inne dokumenty.

IV.II.ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA

32.Wszystkie uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, są ważne, jeśli zostały podjęte przy udziale ponad połowy członków, bez względną większością głosów.
33.Zarząd tworzą Prezes oraz Wiceprezesi, w liczbie od dwóch do czterech.
34.Do kompetencji Zarządu należy:
34.1.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
34.2.Zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
34.3.Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia;
34.4.Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, w tym Jego gospodarki finansowej;
34.5.Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia;
34.6.Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu;
34.7.Ustalanie wysokości składek członkowskich;
34.8.Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia.
35.W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej lub jednego z Wiceprezesów w trakcie kadencji uzupełnienia składu można dokonać na drodze kooptacji, ale jedynie do 1/3 składu członków pochodzących z wyboru Walnego Zgromadzenia.
36.Komisja Rewizyjna składa się z 2 lub 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie, która wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
37.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
37.1.Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu statutowej działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej;
37.2.Występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli;
37.3.Występowanie do Zarządu z wnioskiem przewidzianym w punkcie 26.3.;
37.4.Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
37.5.Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
37.6.Decydowanie o wykluczeniu członków ze Stowarzyszenia;
37.7.Interpretacja Statutu Stowarzyszenia.
38.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
39.Kadencja władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
40.Członkostwo we władzach wygasa w razie:
40.1.Rezygnacji;
40.2.Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
40.3.Odwołania.

V.MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

41.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości orazprawa majątkowe.
42.Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
42.1.Składki członkowskie;
42.2.Dochody z majątku;
42.3.Darowizny;
42.4.Ofiarność publiczna;
42.5.Dotacje i środki pozyskane z finansów publicznych Polski, Unii Europejskiej i innych krajów międzynarodowych organizacji międzynarodowych w całości przeznaczone na realizacje działań statutowych Stowarzyszenia;
42.6.Środki finansowe służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia pozyskane z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
42.7.Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały określa zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego oraz płatnej pożytku publicznego w sposób umożliwiający identyfikację przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
43.Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia zawiera Prezes lub jeden z Wiceprezesów.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

44.Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
45.Stowarzyszenie może zostać rozwiązane przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.